Strona Główna Strona Główna
> Informacje ogólne
 

INFORMACJE OGÓLNE

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie realizując zadania z zakresu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w sprawach związanych
z obronnością państwa, promocjąsłużby wojskowej, bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, współdziałając w tym zakresie
z organami administracji rządowej i samorządowej poprzez udział w :

 • targach pracy,
 • spotkaniach z bezrobotnymi i pracodawcami,
 • prelekcjach w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, 
 • obchodach świąt państwowych, 
 • imprezach plenerowych, kształtując wśród społeczeństwa pozytywny wizerunek
  Sił Zbrojnych.

     Istnieje możliwość nawiązania współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień z organizacjami
     pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w zakresie:

 • popularyzowania w środowisku cywilnym i szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej,
 • rozwijania zainteresowań służbą w Siłach Zbrojnych RP, 
 • przygotowania zaplecza kadrowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, 
 • pozyskiwania akceptacji społecznej na potrzeby polityki obronnej państwa, 
 • kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej.

    Zawarcie porozumienia może nastąpić wyłącznie na podstawie złożonego wniosku oraz spełnieniu warunków formalnoprawnych i merytorycznych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.Współpraca jest realizowana zgodnie ze sporządzonymi planami. Inicjatywy nieujęte
w planie współpracy mogą być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.
Istotnym jest jednak fakt, iż Jednostki Wojskowe mają o wiele większy zakres możliwości
w przypadku współpracy, niż Wojskowe Komendy Uzupełnień, jeżeli chodzi o mienie, sprzęt wojskowy, czy nieruchomości.

Więcej informacji na temat współpracy na stronie www.wojsko-polskie.pl
w zakładce – współpraca wojska ze społeczeństwem.