Strona Główna Strona Główna
REKRUTACJA DO UCZELNI WOJSKOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014
 
Informacje dla kandydatów na studia wojskowe

***********************************

W związku ze zbliżającym się naborem kandydatów na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie informujemy, że zasady rekrutacji dostępne są na stronie – www.promocja.wat.edu.pl/materialy-informacyjne/

Dzień Otwarty w WAT -  25 marca 2017 r.

***********************************
 
W związku ze zbliżającym się naborem kandydatów na studia wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu poniżej przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie – www.wso.wroc.pl


PRZEDSIĘWZICIE

TERMIN

UWAGI

Składanie wniosków

do 31 marca 2017 r.

 

Dzień stawiennictwa w WSOWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną
Wrocław
ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.00
10-17.07.2017 r.
(kandydat o terminie zostanie poinformowany drogą mailową)

·         jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów, w tym orzeczeń RWKL i pracowni psychologicznej o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

   

           test znajomości j. angielskiego (piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego)

        sprawdzian sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

 do 24.07.2017 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl

Wcielenie do służby wojskowej i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL

16.08.2017 r.

Stawiennictwo do godz. 9.00 WSOWL
 ul. Czajkowskiego 109 Wrocław


Do 31 marca 2017 roku osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia do Uczelni ma obowiązek:
- dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;
- dostarczyć do WSOWL (osobiście lub za pośrednictwem poczty)
  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
  • życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

Rejestracja przez Internet nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Sekcji Rekrutacji wymaganych dokumentów.


***********************************
 
Informacje dla kandydatów w ramach Studium Oficerskiego
 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. - Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r.


Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego – informacje dodatkowe


Zestawienie liczby miejsc


 Korpus osobowy

 Grupa osobowa

 Limit miejsc

 Wojsk lądowych

 pancerno-zmechanizowana

 15 1/

 pancerno-zmechanizowana
 dla Wojsk Obrony Terytorialnej

 80 2/

 Rozpoznania i walki radioelektronicznej

 geograficzna

 15 2/

 Łączności i informatyki 

 projektowo-programowa informatyki

  2/

 Finansowy

 ekonomiczno-finansowa

 14 2/

 Wychowawczy

 orkiestr i zespołów estradowych

  2/1/ limit dla szeregowych zawodowych

2/ limit dla osób ze środowiska cywilnego

Kwalifikacje  wymagane do poszczególnych korpusów osobowych

 

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane

kwalifikacje

Akceptowane kwalifikacje

Rozpoznania 
i walki radioelektronicznej

geograficzna

·                            ukończenie studiów stacjonarnych
o profilu technicznym:

- geodezja

- kartografia

- fotogrametria

- systemy informacji przestrzennej

·                            ukończenie studiów stacjonarnych
o profilu informatycznym:

- inżynieria oprogramowania lub administrowanie sieciami informatycznymi (teleinformatycznymi)

ukończenie studiów niestacjonarnych lub stacjonarnych w zakresie nauk o Ziemi o profilu geograficznym oraz kandydatów sklasyfikowanych jako pozostali geodeci i kartografowie

- geodezja

- informatyka

- kartografia

- poligrafia

- fotogrametria

- teledetekcja

- geoinformatyka

- geografia

Łączności

i informatyki

projektowo-programowa informatyki

·                            ukończone studia II stopnia na kierunku informatyka  lub matematyka  
o specjalnościach:

- inżynieria oprogramowania

- inżynieria baz danych

- inżynieria systemów

- informatyka w biznesie

- informatyka w zarządzaniu

- inżynieria systemów informatycznych

- systemy informacyjno-decyzyjne

- systemy inteligentne

- systemy informatyczne w produkcji i administracji

- systemy interaktywne i metody wizualizacji

- grafika komputerowa

- informatyka w medycynie i systemach multimedialnych

- wytwarzanie i integracja systemów  informatycznych

- modelowanie i analiza danych

- matematyka w informatyce

- matematyka w zarządzaniu

- matematyka finansowa

- matematyka obliczeniowa i komputerowa

- zarządzanie projektami

Wojsk lądowych

Obrona Terytorialna

pancerno-zmechanizowana

Specjalności:

- techniczna

- mechaniczna

- elektromechaniczna

- elektroniczna

- obronność
i bezpieczeństwo państwa

- zarządzanie kryzysowa

- nauki społeczne

- nauki humanistyczne

- wychowanie fizyczne

- edukacja i wychowanie

- ekonomia

Wychowawczy

orkiestr 
i zespołów estradowych

Ukończenie akademii muzycznej – dyrygentura

Pozytywnie zdany egzamin weryfikacyjny z praktycznych umiejętności specjalistycznych według wytycznych Departamentu  Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów zawodowych, lub ekonomicznych studiów magisterskich oraz posiadanie tytułu magistra jednego z kierunków: rachunkowość; finanse i rachunkowość; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; finanse i bankowość; zarządzanie

w jednej ze specjalności:

finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, rachunkowość, rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, rachunkowość i controling, zarządzanie finansami lub ekonomika informatycznaWymagane kwalifikacje do korpusu osobowego wojsk lądowych dla szeregowych zawodowych


Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane

kwalifikacje

Akceptowane kwalifikacje

Wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana

Kierunek studiów techniczny

Ścisły (matematyka, fizyka, elektromechanika, optomechanika lub inny)


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2017 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.
Szeregowi zawodowi rejestrują się na stronie internetowej uczelni. Dokumenty określone w zasadach naboru składają drogą służbową, poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr MON.


Terminy postępowania rekrutacyjnego


PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 15 maja 2017 r.

 liczy się data złożenia dokumentów w WKU

 liczy się o data wpłynięcia dokumentów do kancelarii jw.

Dzień stawiennictwa 
w WSOWL na egzaminy 
i rozmowę kwalifikacyjną

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.00

19 - 21.07.2017 r.

jest to ostateczny termin kompletowania

dokumentów, w tym orzeczeń RWKL

i pracowni psychologicznej

o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

 

test znajomości j. angielskiego;

sprawdzian sprawności fizycznej,

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 28.07.2017 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl

Wcielenie do służby wojskowej
 i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL

Szeregowi zawodowi 20.09.2017r.

Stawiennictwo do godz. 9.00 WSOWL 
ul. Czajkowskiego 109 Wrocław

Osoby ze środowiska cywilnego 17.08.2017r.


 
REKRUTACJA TRWA DO 15 MAJA 2017 r.***********************************
 
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. w ramach 24-miesięcznego Studium Oficerskiego WSOSP – informacje dodatkowe


Zestawienie liczby miejsc

 Korpus osobowy

 Grupa osobowa

 Limit miejsc

 Sił Powietrznych

 ruchu lotniczego

5
Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 15 maja 2017 r.

-  liczy się data złożenia dokumentów w WKU

Postępowanie rekrutacyjne

3 - 4.07.2017 r.

 

Wcielenie do służby wojskowej
 i rozpoczęcie szkolenia w WSOSP

16.08.2017 r.