Strona Główna Strona Główna
> Wyższe szkoły oficerskie
 

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

 


Dla kogo:  Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się
o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą
w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód - oficera WP.

Cel studiów: 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy
w charakterze kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu. Gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych
w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).


WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE I AKADEMIE WOJSKOWE

 


Wojskowa Akademia Techniczna
im Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/
Wojskowa Akademia Techniczna jest państwową szkołą wyższą, działającą od 1951r. WAT to unikalna w skali Europy wojskowa uczelnia, łączącą wymogi nowoczesnego uniwersytetu technicznego ze standardami szkoły oficerskiej, kształcąca żołnierzy i osoby cywilne na potrzeby Sił Zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Akademia kształci przyszłych oficerów Wojska Polskiego oraz osoby cywilne na studiach I i II stopnia.
 
 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
Akademia Marynarki Wojennej jest jedyną w swoim rodzaju uczelnią wojskowo-cywilną w kraju, kształcącą nieustannie od 1922 roku. Przyszłych oficerów Marynarki Wojennej Akademia kształci na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunkach:
  • nawigacja w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych,
  • mechanika i budowa maszyn – w specjalnościach eksploatacji siłowni okrętów.
UCHWAŁA SENATU AMW NR 49/2016 z dnia 19.10.2016 r.

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08 -521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, znana jako „Szkoła Orląt”, nawiązuje do tradycji szkół lotniczych działających od 1918 roku, kształcąc nowe pokolenia pilotów i specjalistów lotniczych.
UCHWAŁA SENATU WSOSP nr 72/2016 z dnia 24.11.2016 r.  

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
http://www.wso.wroc.pl/
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych jest uczelnią państwową, która kształci kadry dowódcze i specjalistyczne na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Szkoła kształci przyszłych oficerów Wojska Polskiego na studiach I i II stopnia.
Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadzi nabór na kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.
 

 

1.    INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:
O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:


•     niekarana sądownie;
•     posiadająca obywatelstwo polskie;
•     zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•     wiek co najmniej osiemnaście lat;
•     wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.


Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:
1.    wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej
i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
2.    wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:
1.    sprawdzian sprawności fizycznej;
2.    test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3.    analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
4.    rozmowę kwalifikacyjną.


Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką. Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) podpisaniu umowy;
2) wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
3) stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.


 
Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje
z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Studia stacjonarne na uczelniach wojskowych kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych.


2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 


* POBIERZ *
WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018.pdf


Zarządzenie Nr4/MON
Ministra Obrony Narodowej z 10 marca 2017 r.
* POBIERZ *
WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W RAMACH LIMITU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018.pdf


UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI nr 522/2016 z dnia 24 maja 2016 r.3.    LIMITY MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


* POBIERZ *
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych4.    TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
mają obowiązek dokonania REJESTRACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI oraz składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

 
UWAGA

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości, najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.


Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m. in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.