Strona Główna Strona Główna
> Studium oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIEStudium oficerskie jest to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych. Absolwenci studium promowani są na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i kierowani do jednostek wojskowych.


 

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa 46
 ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 938

www.wat.edu.pl
email: rekrutacja@wat.edu.pl

Akademia Wojsk Lądowych
im. Tadeusza Kościuszki
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 576
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 Nr 35
Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
tel. 261 262 566
www.amw.gdynia.pl
email: rekrutacja@amw.gdynia.pl


1.    INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:

•    niekarana sądownie;
•    posiadająca obywatelstwo polskie;
•    zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•    wiek co najmniej osiemnaście lat;
•    wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.


2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA SZKOLENIE OFICERSKIE DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI NA ROK 2018 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE
KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018r.
 
Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.
Decyzja Nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2018 r.
 zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
**  POBIERZ Decyzja nr 101/MON **

3.    LIMITY MIEJSC NA SZKOLENIE OFICERSKIE DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI NA ROK 2018

** POBIERZ **


4.    TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • do 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięcznego szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa, sprawiedliwości i obsługi prawnej w gr. osobowej –

         prokuratorskiej;

 • do 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: logistyki, wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym.


5.    AKTUALNOŚCI

3 MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE – Akademia Wojsk Lądowych

UCHWAŁA Nr 63/X/2018 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019.
 
INFORMACJE DODATKOWE
dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w AWL w roku akademickim 2019/2020
 
Korpusy osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc sporządzone na podstawie Decyzji nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

LIMITY MIEJSC

dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego

 l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

   1.

MEDYCZNY

dentystów

2

weterynarii

1

farmaceutów

4

fizykobiochemików

2

pielęgniarstwa

3

ratownictwa medycznego

2

   2.

SPRAWIEDLIWOŚCI I OSŁUGI PRAWNEJ

prokuratorska

7

3.

DUSZPASTERSTWA

teologiczna

2

 


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

l.p.

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANY KIERUNEK STUDIÓW

DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

PREFEROWANE

WYMAGANIA JĘZYKOWE 
język angielski

KONTAKT

1.

MEDYCZNY1

dentystów

- dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale lekarsko-dentystycznym (stomatologicznym);

- posiadanie tytułu lekarza dentysty.

- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty wydane przez okręgową izbę lekarską;

- egzamin kończący studia (LDEP lub LDEK);

- odbyty obowiązkowy staż podyplomowy.

-specjalizacja w jednej z dziedzin medycyny, chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza;

- pełnienie służby w ramach NSR;

- Członkostwo w Wojskowej Izbie Lekarskiej;

- Ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie chirurgii lub interny polowej;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji

PKW/PJW.

STANAG 6001 –2222

Starszy specjalista Wydziału Planowania Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia

ppłk Marek WESELAK 
tel. 261 873 205

weterynarii

- dyplom ukończenia uczelni wyższej na kierunku weterynaria;

- posiadanie tytułu lekarza weterynarii.

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane przez właściwą okręgową izbę lekarską weterynaryjną

BRAK

STANAG 6001 –2222

Szef Służby Weterynaryjnej

Inspektor Weterynaryjny WP

płk Grzegorz KRÓL
tel. 261 813 043

farmaceutów

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmaceutycznym;

- posiadanie tytułu magistra farmacji.

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez właściwą okręgową izbę aptekarską.

- praca w uczelnianych kołach nauykowych;

- praca społeczna w samorządzie aptekarskim;

- osiągnięcia sportowe.

STANAG 6001 –2222

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

płk Mariusz CZECH tel. 261 879 604

fizykobiochemików

- dyplom ukończenia studiów wyższych na jednej z kierunków: biologia, chemia, fizyka, analityka medyczna lub pokrewne.

BRAK

- dotychczasowa służba w strukturach: pionu sanitarnego, diagnostyce laboratoryjnej wojskowych podmiotów medycznych;

- Udział w misjach PKW/PJW na etatach związanych z zabezpieczeniem sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznych wojskowych medycznych strukturach laboratoryjnych, OPBMR, wojsk chemicznych;

- znajomość podstawowych standardów i procedur obejmujących działalność laboratoryjną, diagnostyczną i w zakresie ochronnej indywidualnej i zbiorowej.

STANAG 6001 –2222

Główny Inspektor Sanitarny WP

płk Tadeusz NIEREBIŃSKI 
tel. 261 873 042

pielęgniarstwa

- dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej tj. uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich jednolitych na kierunku pielęgniarstwo;

- posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa.

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wydane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych;

-co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

- ukończenie kursów (specjalistycznych, doskonalących, specjalizacyjnych) oraz skzoleń dla pielęgniarek/pielęgniarzy;

- pełnienie służby w ramach zawodowej słyżby wojskowej w korpusie podoficerów albo szeregowych zawodowych (żołnierze zawodowi);

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

STANAG 6001 –2222

Specjalista
Zespół Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

mjr Barbara SOŃTA 
tel. 261 879 699

ratownictwa medycznego

- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat) na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny2;

- posiadanie tytułu magistra na kierunkach: zdrowie publiczne, biologia człowieka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne i kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia.

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Centrum Urazowe);

- Realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia ( w tym kursu doskonalącego dla ratowników medycznych – potwierdzone w Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego).

- pełnienie służby w ramach zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych (żołnierze zawodowi);

Ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie ratownictwa medycznego, medycyny pola walki, ratownictwa wysokościowego i chemicznego;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe,  bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją zarządzaniem w służbie zdrowia;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

STANAG 6001 –2222

Referendarz
Zespół Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

por. Anna ALEKSANDRZAK tel. 261 879 618


1/ Pismo Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON nr 5135/DWSZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru kandydatów na oficerów w ramach 3-miesięcznego studium oficerskiego;

2/ Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 1868 z późn. zm.) z 2015 roku w przypadku osób, które rozpoczęły naukę na studiach wyższych po dniu 30 września 2016 r. niezbędne jest uzyskanie tytułu licencjata oraz zdobycie sześciomiesięcznej praktyki w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9 oraz złożenie w z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

WYMAGANIA JĘZYKOWE 
język angielski

KONTAKT

Sprawiedliwości
i obsługi prawnej

PROKURATORSKA

osoby wykonujące zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych

STANAG 6001 – 1111

więcej informacji pod nr tel. 22 12 51 919

 Pismo Biura Kadr Prokuratury Krajowej nr PK IX K 117.193.2018 z dnia 11 października 2018 roku.

 

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

WYMAGANIA DODATKOWE

WYMAGANIA JĘZYKOWE 
język angielski

KONTAKT

duszpasterstwa

teologiczna

dyplom ukończenia studiów teologicznych (wymagany tytuł magistra)

zgoda Biskupa Polowego Wojska Polskiego

STANAG 6001 – 2222

więcej informacji pod nr tel. 261 879 525

Pismo Ordynariatu Polowego nr 758/18 z dnia 26 października 2018 roku

 

REJESTRACJA od 19.12.2018 r. do 21.01.2019 r.
- 12 MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE – Akademia Marynarki Wojennej
Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.


Korpus

Grupa osobowa

Wymagane kierunki studiów

Akceptowane kierunki studiów

Limit miejsc

Logistyki

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Transport;
 • Mechanika;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Technologia żywności i żywienia.
 • Nauki o zarządzaniu;
 • Informatyka;
 • Elektronika;
 • Elektrotechnika;
 • Automatyka i robotyka;
 • Ochrona i kształtowanie środowiska;
 • Geodezja;
 • Ekonomia;
 • Nauki o bezpieczeństwie;
 • Inżynieria materiałowa, chemichna lub produkcji;
 • Nauki o obronności.

      16

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

PRZEDSIEWZIĘCIA

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

 

do 15.05.2019 r.

 

Dzień stawiennictwa 
w Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

08.07.2019 r.
od godziny 8.00

W dniu 08.07.2019 r. nastąpi ostateczne kompletowanie dokumentów

Egzamin wstępny

09-10.07.2019 r.

- sprawdzian sprawności fizycznej

- sprawdzian z j. angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników

17.07.2019 r.

Na stronie internetowej 
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studium-oficerskie

Stawiennictwo w AMW 
i rozpoczęcie szkolenia

do godz. 9.00

05.08.2019 r.

Stawiennictwo 
w Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m. in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych wyższych szkół oficerskich.