Strona Główna Strona Główna
> Studium oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIEStudium oficerskie jest to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych. Absolwenci studium promowani są na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i kierowani do jednostek wojskowych.


 

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa 46
 ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 938

www.wat.edu.pl
email: rekrutacja@wat.edu.pl

Akademia Wojsk Lądowych
im. Tadeusza Kościuszki
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 576
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 Nr 35
Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
tel. 261 262 566
www.amw.gdynia.pl
email: rekrutacja@amw.gdynia.pl


1.    INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:

•    niekarana sądownie;
•    posiadająca obywatelstwo polskie;
•    zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•    wiek co najmniej osiemnaście lat;
•    wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.


2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA SZKOLENIE OFICERSKIE DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI NA ROK 2018 

* POBIERZ *
NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW
NA OFICERÓW W 2018 r.Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

3.    LIMITY MIEJSC NA SZKOLENIE OFICERSKIE DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI NA ROK 2017

Pobierz limity miejsc na szkolenie oficerskie dla absolwentów wyższych uczelni na 2018 r.


4.    TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

  • do 19 stycznia 2018 r.  na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;
  • do 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodewej służby wojskowej w korpusach osobowych: łączności i informatyki, logistyki, wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym, wychowawczym, ogólnym i sił powietrznych;

* Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrowac się na stronie internetowej uczelni - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA - oraz złożyć w wymaganym terminie (liczy się data złożenia dokumntów w WKU), do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendata Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wymagane dokumenty.

Wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej uczelni, po zatwierdzeniu anakiety w rejestracji elektronicznej).

 

 

 

UWAGA
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.


Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m. in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych wyższych szkół oficerskich.