Strona Główna Strona Główna
> Świadczenia i uprawnienia żołnierz
 

  

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;
 • podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto; 
 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Ponadto żołnierzowi odbywającemu czynną służbę wojskową przysługuje:

 

 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby;
 • prawo do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 • odprawa w związku ze zwolnieniem po odbyciu służby przygotowawczej, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • należności za podróże służbowe w przypadku delegowania żołnierza poza miejsce pełnienia służby;
 • mogą być przyznawane nagrody i zapomogi;
 • zwrot kosztów pomocy prawnej, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte
  o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zakończy się orzeczeniem o umorzeniu.

 

Urlopy

 

 • Urlop jednorazowy - w czasie jej pełnienia, w wymiarze pięciu dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej dwóch miesięcy tej służby, z tym że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie
  w pierwszym okresie służby;
 • Urlop okolicznościowy -  udziela się żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek,
  w wymiarze 2-5 dni w przypadku: zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, potrzeby odwiedzenia rodziny, ze względów osobistych, rodzinnych, klęski żywiołowej, która dotknęła rodzinę żołnierza.;

 

DODATKOWE INFORMACJĘ NA TEMAT NABORU OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ UZYSKAĆ MOŻNA W:

·        
WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ w CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 20
42 - 213 Częstochowa

lub pod numerami telefonów:

·         261 101 632 oraz 261 101 634