Strona Główna Strona Główna
> Informacje ogólne
 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA


Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. Pełniona jest ona w jednostkach wojskowych.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do czterdziestu ośmiu miesięcy.

Żołnierza rezerwy można zwolnić z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, dwudziestu czterech lub trzydziestu sześciu miesięcy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego.

W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

 

KTO MOŻE PEŁNIĆ OKRESOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ?

  1. Żołnierz rezerwy, który posiada Kartę Przydziału Kryzysowego, pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej do której posiada nadany przydział kryzysowy;
  2. Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego, pełni okresową służbę wojskową, na swój wniosek.


 Dodatkowe informacje na temat okresowej służby wojskowej uzyskać można w:

WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
Ul. Legionów 20

42 – 213 Częstochowa

Wydział Rekrutacji, pokój 210
lub pod numerami telefonów:

261 101 632, 261 101 634