Strona Główna Strona Główna
> Procedury uzyskania statusu weterana
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE STATUSU WETERANA

 1. Wystąpienie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju.

 2. Wystąpienie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Sądu o wydanie informacji o niekaralności – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 3. Przesłanie wniosku do Ministra Obrony Narodowej Obrony Narodowej wraz z następującymi załącznikami:

 • zaświadczenie o potwierdzeniu uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju,

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumentem potwierdzającym status weterana jest stosowna decyzja administracyjna oraz legitymacja weterana, wydana przez Ministra Obrony Narodowej.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE STATUSU WETERANA POSZKODOWANEGO

 1. Wystąpienie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju.

 2. Wystąpienie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Sądu, o wydanie informacji o niekaralności – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 3. Przesłanie wniosku do Ministra Obrony Narodowej Obrony Narodowej wraz z następującymi załącznikami:

 • zaświadczenie o potwierdzeniu uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju,

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,

 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą zawodową nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest stosowna decyzja administracyjna oraz legitymacja weterana poszkodowanego, wydana przez Ministra Obrony Narodowej.


OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW W SPRAWACH WETERANÓW
ORAZ WETARANÓW POSZKODOWANYCH
Z RAMIENIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE JEST:

p. Justyna WRONA – tel. 261 101 613