Strona Główna Strona Główna
> Dokumenty
 

DOKUMENTY  W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STATUS WETERANA
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. wniosek o  przyznanie statusu weterana;

 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U.  poz. 229) wprowadza wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana i weterana poszkodowanego.
W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie tego statusu może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Wniosek osoba zainteresowana składa, po skompletowaniu dokumentów, do Ministra Obrony Narodowej Obrony Narodowej.DOKUMENTY  W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 1. wniosek o  przyznanie statusu weterana poszkodowanego;/p>

 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

 4. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;

 5. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego; 

 6. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek osoba zainteresowana składa, po skompletowaniu dokumentów, do Ministra Obrony Narodowej Obrony Narodowej.


  Wzór formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej.

LEGITYMACJE

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio:

 • legitymacja weterana, albo

 • legitymacja weterana poszkodowanego

wydawana przez Ministra Obrony Narodowej. 

Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

 

POZBAWIENIE STATUSU WETERANA

Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 1. przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa;

 2. przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.