Strona Główna Strona Główna
> Definicje
 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa

(Dz. U. 2018, poz. 937 j.t.)

DEFINICJA WETERANA

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;

  2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.


DEFINICJA WETERANA POSZKODOWANEGO

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.STATUS WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek zainteresowanego, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.

 

 

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

  1. procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;

  2. wysokości dodatku weterana poszkodowanego.