Strona Główna Strona Główna
Nabór do służby w NSR
 
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
   
 

Narodowe Siły Rezerwowe przepustką do służby zawodowej!
NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O POWSZECHNYM
OBOWIĄZKU OBRONY RP DOT. PRACODAWCÓW ŻOŁNIERZY NSR,
KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE Z DNIEM 01 SIERPNIA 2014 R.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Celem zmiany w art. 60 ust. 8c wymienionej wyżej ustawy jest zapewnienie informowania pracodawcy o powołaniu do czynnej służby wojskowej żołnierza NSR, będącego jego pracownikiem. Zgodnie z nowym przepisem, to wojskowy komendant uzupełnień będzie informował pracodawcę żołnierza NSR o powołaniu jego pracownika na Ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Będzie go powiadamiał również o dniach, w których Ćwiczenia te będą odbywane oraz o zmianach w wykazie tych ćwiczeń.

Kolejna zmiana określona art. 134a ust. 5 ustawy ma na celu ułatwienie procedury wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej. Procedura wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę przedmiotowej rekompensaty została wydłużona z 30 do 90 dni, co ułatwi mu zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji do wniosku. W tym samym celu wprowadzono zmianę właściwości miejscowej szefa WSzW, określając ją według miejsca położenia zakładu pracy, a nie jak dotychczas, według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz NSR — pracownik odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Następna regulacja ma na celu dostosowanie sposobu naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo Żołnierza NSR w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, do zasad stosowanych przy naliczaniu wynagrodzeń (art. 134a ust. 8). Podobnie jak w przypadku zmiany z 1/30 na 1/21 współczynnika naliczania za każdy dzień ćwiczeń wojskowych świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi utracone zarobki, które mógłby uzyskać w okresie ich odbywania, zmianie ulega współczynnik dotyczący sposobu naliczania maksymalnej kwoty zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, także z 1/30 na 1/21.

Ponadto, pracodawca żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych ma również możliwość wyrażania opinii w zakresie kierowania żołnierza NSR przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia szkoleń (kursów) w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i danym zakładzie pracy. W znacznym stopniu wpłynie to na zaplanowanie właściwej organizacji pracy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez wątpienia kwalifikacje i uprawnienia zdobywane przez żołnierzy NSR to ważny kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych podmiotów gospodarczych (firm i instytucji), zatrudniających tych żołnierzy.

 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa. Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie wymagają, żeby instytucja stojąca na straży naszego bezpieczeństwa, była gotowa do przeciwdziałania każdemu zagrożeniu, zarówno w kraju, jak również poza jego granicami. Do takich zadań najlepiej nadają się ludzie odpowiednio wyselekcjonowani i ustawicznie szkoleni - żołnierze zawodowi oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, mający do dyspozycji nowoczesny sprzęt.

Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych  przeznaczeni będą głównie do:

 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • realizacji zadań poza granicami kraju;
 • wzmocnienia jednostek  wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i  mobilizacyjnego, pobierania zapasów itp.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą służby będą kierowani do służby przygotowawczej.

Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych!
 

WYSTARCZY SIEDEM KROKÓW !   

 

 

 

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy, masz nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje na stanowisko, na którym chcesz służyć oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Nabór do służby ma charakter otwarty i jest oparty na konkurencji. Ogólne kryteria naboru są takie same, ale testy i sprawdziany dla kandydatów mogą się od siebie różnić w zależności od specyfiki jednostki, w której chciałbyś pełnić służbę.Jako kandydat po złożeniu wniosku w sprawie zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązku w ramach Narodowych Sił Rezerwowych będziesz uczestniczył w następujących czynnościach:

 • zostaniesz zapoznany z warunkami tej służby oraz prawami i obowiązkami;
 • sprawdzeniu i przyjęciu dokumentów potwierdzających określone wymagania, w tym posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz inne umiejętności;
 • wstępnej kwalifikacji w zakresie przydatności do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających, w tym badań lekarskich i psychologicznych oraz postępo-wania sprawdzającego;
 • zostaniesz skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, w której kontynuowana będzie procedura kwalifikacyjna, obejmująca:
 • sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;  
 • po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej i zaakceptowaniu Twojej kandydatury podpiszesz kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej na wybrane stanowisko służbowe w tej jednostce;
 • otrzymasz od Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydział kryzysowy i zostaniesz jednym z nas. 

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, którzy nie są żołnierzami rezerwy oraz inne osoby, które nie odbyły jakiejkolwiek formy służby wojskowej wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych będą musiały poprzedzić odbyciem służby przygotowawczej.

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE OTWARTE TAKŻE DLA KOBIET

 

Współczesne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które obecnie stanowią coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Pełnią one funkcje na równi z mężczyznami i mogą ubiegać się o przydział na każde stanowisko na zasadzie zdrowej konkurencji. Kobiety w dzisiejszym Wojsku Polskim są dowódcami pododdziałów, pilotują śmigłowce i samoloty, pracują jako kontrolerzy ruchu lotniczego, nawigatorzy, oficerowie na okrętach nawodnych i podwodnych. Służą od lat w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w charakterze specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), lekarzy, dowódców plutonów rozpoznawczych, inżynieryjnych i remontowych oraz pilotów .

Rekrutacja kobiet do Narodowych Sił Rezerwowych odbywa się na zasadach konkurencji, liczy się przygotowanie, możliwości psychofizyczne, wyniki testów
i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki. Nie określono limitu stanowisk dla kobiet w mundurach – o miejsce w NSR może ubiegać się każdy.

 

Przyjmiemy najlepszych bez względu na płeć.

 

TWOJA SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH

Służba w ramach NSR realizowana będzie w oparciu o przydział kryzysowy nadawany na okres od dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego przedłużenia, nie dłużej jednak niż łącznie na okres piętnastu lat. Służba ukierunkowana będzie na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w  ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których czas nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Terminy odbywania tych ćwiczeń wynikać będą z  opracowanego raz w roku wykazu (grafiku), ustalonego  odpowiednio wcześniej przez dowódcę jednostki wojskowej  – z łatwością więc wkomponujesz te terminy w swoje życie zawodowe i rodzinne.

Szkolenie w ramach ćwiczeń wojskowych zostało podzielone na trzy etapy.  W pierwszym każdy żołnierz będzie mógł doskonalić swoje indywidualne umiejętności ogólnowojskowe i specjalistyczne. Drugi etap to szkolenie zgrywające żołnierzy w pododdziałach, grupach i zespołach. Ostatni etap zapewnia doskonalenie zdobytych dotychczas umiejętności i uzupełnienie w tym zakresie wymaganej wiedzy.

W trakcie służby będziesz miał możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz stopnia wojskowego, a także możesz zdobyć przepustkę do udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpić do służby zawodowej.

Tworzymy najdynamiczniejszą grupę zawodową, dołącz do nas, zrealizuj swoje pasje.

Podejmij wyzwanie - zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych!


SYSTEM MOTYWACYJNY – PRZYWILEJE I KORZYŚCI
 

Jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych będziesz mógł korzystać z  szeregu uprawnień: 

 • W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

a)  w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Również pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;

b)  otrzymasz gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);

c)  czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;

d)  czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru;

e)  opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

W zakresie pomocy edukacyjnej możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.   

 •  W zakresie świadczeń zdrowotnych:

a)   określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;

b)   bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;

c)   turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.   

 • W zakresie należności finansowych:

a)   atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby, z tytułu:

 • odbywania ćwiczeń wojskowych, 
 • pełnienia okresowej służby wojskowej, 
 • pełnienia służby przygotowawczej;

b)   możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem);

c)   prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;

d)   zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.   

 • W zakresie świadczeń w naturze:

a)   bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;

b)   bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;

c)   bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

 • W zakresie prestiżu służby w rezerwie:

a)   uwzględnianie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;

b)   prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;

 

NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OCHOTNIKÓW DO NSR     

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Oceny

5

4

3

Wytrzymałość

(do wyboru z 2)

Marszobieg na 1000m

min

4,50

5.20

6.05

Pływanie ciągłe przez 12 minut

metry

>400

399 – 350

349 - 300

Siła ramion

(do wyboru z 2)

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce (tz. Pompki)

liczba

20

15

10

Podciąganie się na drążku (nachwytem)

liczba

6

4

3

Szybkość i zwinność

(do wyboru z 2)

Bieg wahadłowy 10x10

sek

32,7

33,7

34,7

Bieg zygzakiem „Koperta”

sek

29,2

30,2

32,2

Siła mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
(tz Brzuszki)

liczba

30

20

15

 

 
DODATKOWE INFORMACJĘ NA TEMAT NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH UZYSKAĆ MOŻNA POD ADRESEM:
 


w WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ w CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 20
42 - 213 Częstochowa

Telefon kontaktowy: 261 101 634
 
Szef Wydziału Rekrutacji - mjr Andrzej KOWALSKI
tel. 261 101 630
WZÓR WNIOSKU O ZAWARCIE KONTRAKTU W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCHMATERIAŁY INFORMACYJNE DO POBRANIA
  Narodowe Siły Rezerwowe - Vademecum
  Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Przez NSR do zawodowej służby wojskowej!