Strona Główna Strona Główna
> Warunki naboru
 

NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE ODBYWAŁY
CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.


 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA


 

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

 

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada ukończoną szkołę średnią; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata) po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

 

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.WARUNKI NABORU DO KORPUSU
SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych ma charakter otwarty.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zmianami) o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, może być powołany:
 • żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.


POWOŁANIE 

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany żołnierz, który zgłosi się dobrowolnie z rezerwy do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Komendant WKU kieruje kandydata na szeregowego zawodowego,do dowódcy jednostki wojskowej, w której zainteresowany chce się ubiegaćo powołanie, w celu praktycznego sprawdzenia jego kwalifikacji.
 
Dowódca jednostki wojskowej wystawia zaświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Kandydat składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w WKU wraz z wymienionymi niżej dokumentami:

 1. życiorys (CV); 
 2. odpis skróconego aktu urodzenia; 
 3. kserokopia dowodu osobistego; 
 4. odpis lub uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; 
 5. wyciąg o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 
 6. kserokopia prawo jazdy (jeżeli kandydat posiada); 
 7. świadectwo(a) pracy.

SZEREGOWY ZAWODOWY
UPRAWNIENIA
 
 • Stawka uposażenia zasadniczego w grupie szeregowych zawodowych wynosi około 2500 zł , ponadto przysługuje dodatkowe uposażenie roczne w przypadku pełnienia służby w danym roku przez okres co najmniej 6 - ciu miesięcy. 
 • Bezpłatne zakwaterowanie. 
 • Bezpłatne umundurowanie. 
 • Bezpłatne wyżywienie w czasie ćwiczeń, służb oraz w czasie przebywania na poligonach. 
 • Prawo do bezpłatnego przejazdu raz w roku do wybranej miejscowości w kraju  dla żołnierza i jego rodziny. 
 • Nagroda roczna w wysokości miesięcznego uposażenia. 
 • Dodatkowe uposażenie za każdy dzień służby w misji poza granicami kraju. 
 • Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej. 
 • Jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju. 
 • Dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim. 
 • Nagrody uznaniowe.  
 • Odprawa pieniężna po zakończeniu służby.    
 
 
SZEREGOWY ZAWODOWY
DALSZA KARIERA


Zawodowa służba wojskowa daje niepowtarzalną możliwość rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji, poszukiwanych również na cywilnym rynku pracy.
 
Kierowcy zawodowi, operatorzy sprzętu inżynieryjnego i łączności, nurkowie, czy ratownicy medyczni ze znajomością języków obcych - to specjaliści poszukiwani obecnie na rynku pracy.
 
Służba w korpusie szeregowych zawodowych to również możliwość zdobywania doświadczenia wojskowego. Polscy żołnierze pełnią obecnie służbę w wielu zakątkach świata w ramach polskich kontyngentów wojskowych zarówno pod sztandarami NATO, Unii Europejskiej, jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
 
Decyzja o podjęciu służby w korpusie szeregowych zawodowych to sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwość zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi. To również otwarta droga awansu do wyższego korpusu kadry zawodowej Sił Zbrojnych. Zasady określające powołanie i przebieg służby szeregowych zawodowych zawarte są w Ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750), z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009 nr 79, poz.669).

 

 

 

 

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej

dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych