Strona Główna Strona Główna
> KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU
 

Kwalifikacja wojskowa jest całokształtem  przedsięwzięć o charakterze administracyjnym, wykonywanym przez organy administracji rządowej  i samorządu terytorialnego.
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

  • Ocenę predyspozycji zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej
  • Założenie ewidencji wojskowej 
  • Wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych) 
  • Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony
  • Promocję do ochotniczych form służby wojskowej
  • Uregulowanie stosunku do służby wojskowej – przeniesienie do rezerwy

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • Kategoria A- zdolny do czynnej służby wojskowej
  • Kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej
  • Kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
  • Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.


     Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody, zgłaszając się do właściwego pod względem zameldowania urzędu miasta lub  gminy  w celu ujęcia ich w następnym terminie kwalifikacji wojskowej.

     Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiąz¬kiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. Po tym okresie osoba, która nie posiada uregulowanego stosunku do służby wojskowej zgłasza się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej pod względem pobytu stałego.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się  do kwalifikacji wojskowej!

KOBIETY
Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej – Dz.U. z 2017 r.  poz. 944).

OCHOTNICY  
Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent mia¬sta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowa¬dzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.