Strona Główna Strona Główna
Podstawowe informacje
 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowanie utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.


www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • osiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego;
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji;
 • posiada  wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Pierwszeństwo w powołaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres,
na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej,
w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służb.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania,
na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.