Strona Główna Strona Główna
2017
 
2017-02-20 14:41:02
Uroczyste rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Kłobuckim

W poniedziałek 20 lutego w powiecie kłobuckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 16 marca 2017 r. W tym roku podlega jej ponad 500 osób. W uroczystym rozpoczęciu działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu kłobuckiego udział wzięli Starosta Kłobucki pan Henryk Kiepura, Wicestarosta pan Maciej Biernacki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk Adrian Klimek.

Obowiązkowi do stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

c) kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Niezbędne dokumenty

Osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadanych kwalifikacjach zawodowych.

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może się stawić w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, na który była wezwana, i podać przyczyny. Zostanie jej wyznaczony nowy termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji.
 

Foto: Tomasz MACIEJEWSKI