Strona Główna Strona Główna
> Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych
 
Strona internetowa Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych - WWW.COMMANDO.MIL.PL


1.   INFORMACJE OGÓLNE

 
Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.
 
Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.
 
O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać osoby się zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniaćokreślone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1414 j.tz późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.
 
Harmonogram i tryb przyjmowania kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1414 j.t z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014r. poz.1627).
 
Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia - www.commando.mil.pl w Jednostce Wojskowej Komandosów.
 
Warto zaznaczyć, że będzie to pierwszy nabór do Ośrodka Szkolenia, w związku z czym wszelkie uwagi dotyczące przebiegu procesu rekrutacji będą stanowiły istotną pomoc przy doskonaleniu i usprawnieniu tego procesu przyszłości.
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW
 
1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
 
2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1414 j.t z późn. zm.):
— niekaralny sądownie,
— posiada obywatelstwo polskie,
— zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
— wiek co najmniej 18 lat.
3. Ukończone gimnazjum — załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku — warunek konieczny — w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.
 
4. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

 

3.   TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski  do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące w terminie do dnia  30 września 2016 r.

4.   OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI
  

5.   DODATKOWE INFORMACJE

 

 

1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów.

2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.

3. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów - www.commando.mil.pl.

4. Egzamin będzie obejmował:— analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,— sprawdzian sprawności fizycznej,— rozmowę kwalifikacyjną. Jego przebieg będzie regulował „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania  do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia”, który dostępny jest na stronie Ośrodka Szkolenia.

5. Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2016 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów).

6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu.

7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie 6 miesięcy.

9. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty/marzec 2017 r.

10. Podczas szkolenia elew otrzyma 468,80 PLN uposażenia netto (miesięcznie na rękę).

11. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.