Strona Główna Strona Główna
> Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych
 
 
1.    INFORMACJE OGÓLNE
 
   Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

   Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą  6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych. 
 
   O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,  a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 poz.173 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.
 
   Harmonogram  i tryb  przyjmowania kandydatów  do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018.173 j.t z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz.1627).
 
Informacje  o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej
Ośrodka Szkolenia  - www.jwk.wp.mil.pl
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
 
Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018.173 j.t z późn. zm.);
 • niekaralny sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie, 
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat
Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.
 
Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
 
 
3.    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
4    INNE WAŻNE INFORMACJE:
 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów.
 2.  Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.
 3. Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK i Wniosku na adres jata@mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania na stronie internetowej: www.jwk.wp.mil.pl
 4. Egzamin  będzie  obejmował:
  • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum;
  • sprawdzian sprawności fizycznej;
  • rozmowę kwalifikacyjną.

  Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej 
  w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
 5. Planowany termin egzaminów kwiecień/maj 2019 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów).
 6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu.
 7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawyo służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy.
 9. Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 października 2019 r.
 10. Podczas szkolenia elew otrzyma  640,00 PLN uposażenia netto.
 11.  Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).
 12. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony  na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.