Strona Główna Strona Główna
> Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych
 

1.    INFORMACJE OGÓLNE

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności. Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą  6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych. 
O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,  a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 poz.1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.
Harmonogram  i tryb  przyjmowania kandydatów  do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz.1627).

Informacje  o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia  - www.commando.mil.pl

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • . O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
 •   Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.):
       - niekaralny sądownie,
       - posiada obywatelstwo polskie,
       - zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
       - wiek co najmniej 18 lat.
 •   Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.
 •   Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.3.    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące w terminie do dnia 30 września 2017 r.

4.    OPIS PRZEBIEGU REKTUTACJI


I.    Inne ważne informacje:

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów.
2.    Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.
3.    Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej  Ośrodka Szkolenia w  Jednostce Wojskowej Komandosów - www.commando.mil.pl 
4.    Egzamin  będzie  obejmował:

 • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej  
w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
5.    Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2017 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów).
6.    Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu.
7.    Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
8.    Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy.
9.    Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 luty 2018 r.
10.    Podczas szkolenia elew otrzyma  640,00 PLN uposażenia netto.
11.    Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).
12.    Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.