Strona Główna Strona Główna
Petycje
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie rozpatruje petycje na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prywatną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:
1.    publicznym,
2.    podmiotu wnoszącego petycję,
3.    podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
1.    zmiany przepisów prawa,
2.    podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.                 
O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.


 
Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.


Petycje, w których nie wskazano:
1.    podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję;
2.    miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów
pozostawia się bez rozpatrzenia
 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»
 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  
- pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, ul. Legionów 20, 42-213 Częstochowa
- za pośrednictwem ePUAP,
- faksem na nr 261 101 606,
- osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, ul. Legionów 20, 42-213 Częstochowa.