Strona Główna Strona Główna
Składanie skarg i wniosków
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U.  z dnia 16 lipca 1997 r.) :

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 
Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez organ lub jego pracowników. W szczególności może nim być:
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
- naruszenie praworządności,
- naruszenie interesów skarżących,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania organu lub jego pracowników.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb klientó
 
 
Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie załatwiane są zgodnie z przepisami:

- dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 267),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. z 2002 r.,  Nr 5, poz. 46).

Wymogi formalne skargi i wniosku:
Skarga i wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego wniosek,
- adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
- treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Skargi i wnioski można składać:
- pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, ul. Legionów 20, 42-213 Częstochowa;
- za pośrednictwem e-PUAP;
- faxem - na nr 261 101 606
- drogą elektroniczną na adres e-mail: wkuczestochowa@ron.mil.pl;
- osobiście w siedzibie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, ul. Legionów 20, 42-213 Częstochowa.
 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»


Interesantów w sprawach skarg i wniosków Wojskowy Komendat Uzupełnień przyjmuje:
  - Osoby cywilne  - w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 16:30, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy - dnia następnego w tym samym czasie
 - Zołnierzy służby czynnej oraz pracowników wojska - w każdy dzień pracy

 
Termin przyjęć przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy uprzednio uzgodnić z osobą odpowiedzialną za prowadzenie skarg, wniosków i petycji - p. Małgorzata DYJAK tel. 261 101 602