Strona Główna Strona Główna
Udostępnianie Informacji Publicznej
 

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być realizowane w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • osobistego dostarczenia.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Adres korespondencyjny

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
ul. Legionów 20 42-213
Częstochowa
Telefon / FAX: 261 101 606

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU w Częstochowie.

Opłaty

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Wojskowa Komenda Uzupełnień będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku
(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).