Strona Główna Strona Główna
> Sprawozdanie PM-1
 

Na podstawie ustawy z dn. 29.06.1995 o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., nr 88 poz. 439 z późn. zmianami) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustawowym terminie do 31 stycznia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie sprawozdania rocznego PM-1 o posiadanych środkach transportowych i maszynach.

W sprawozdaniu rocznym PM-1 należy ująć wszystkie posiadane motocykle, pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, przeładunkowych, będącymi na stanie ewidencyjnym (w tym również wydzierżawionych i będących w leasingu) ze szczególnym uwzględnieniem agregatów prądotwórczych.

Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 sprawozdania należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego (motocykla, przyczepy, naczepy, itp.) lub książki maszyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wpisanie identyfikatorów wg ITS poszczególnych środków transportowych. Identyfikator ITS należy określić na podstawie „Klasyfikacji pojazdów” zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r. Nr 189 poz. 1398)

Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa jego wykonania, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niedotrzymanie oznaczonego terminu wykonania sprawozdania może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dn. 29.06.1995 o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., nr 88 poz. 439 z póżn. zmianami).

Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularz sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie /tel. 261 101 615).

Do pobrania: