Strona Główna Strona Główna
> Nabór do służby przygotowawczej
 

 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  1. Odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
  2. Odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

  1. Analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
  2. Rozmowę kwalifikacyjną;
  3. Sprawdzenia, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

  1. Wyniki nauczania, poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów;
  2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  3. Potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.