Strona Główna Strona Główna
> Informacje dla wezwanych
 

INFORMACJA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY WZYWANYCH DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY RP

   W myśl art. 52 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)  osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

   Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.)

   Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Dz. U z 2002 r. , Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) w § 2 określa stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1)    dla samochodu osobowego:
a)    o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b)    o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
2)    dla motocykla - 0,2302 zł,
3)    dla motoroweru - 0,1382 zł.

   Dla osób wzywanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości 50% maksymalnej stawki określonej  w w/w przepisie rozporządzenia.

   Osobie wezwanej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

>>> wniosek o zwrot kosztów przejazdu<<<

 

ZWROT WYNAGRODZEŃ ZA UTRACONE ZAROBKI

   Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rekompensatę wypłaca organ wzywający na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawcę.

>>> zaświadczenie od pracodawcy – wzór <<<

>>> wniosek o wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki <<<