Strona Główna Strona Główna
> Informacje dla wezwanych
 

INFORMACJA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY WZYWANYCH DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY RP

Art. 52. ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2015, poz. 827 j.t.)

 

Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego stawienia się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących tego obowiązku
w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim
i psychologicznym.

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

Osobom wezwanym przez WKU do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony RP przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1025 j.t)

Stawki pokrycia kosztów przejazdu osobom wezwanym w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony RP:

- 0,10 złotych/km – motocykle;

- 0,20 złotych/km – samochody osobowe o pojemności do 900 cm3;

- 0,30 złotych/km – samochody osobowe o pojemności powyżej 900 cm3.

 

>>> wniosek o zwrot kosztów przejazdu<<<

 

ZWROT WYNAGRODZEŃ ZA UTRACONE ZAROBKI

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ((Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

Rekompensatę wypłaca organ wzywający na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawcę.

>>> zaświadczenie od pracodawcy – wzór <<<

>>> wniosek o wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki <<<