Strona Główna Strona Główna
> Akty prawne
 

 

 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OSÓB PODLEGAJĄCYCH POWSZECHNEMU OBOWIĄZKOWI OBRONY RP


 

 

Decyzja Nr 4/MON z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. 2010 r., nr 64, poz. 397)

   

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 61, poz. 382)

   

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. 2010 r., nr 54, poz. 325) 

   

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. 2010 r., nr 63, poz. 393)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz. 241)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2009 r., nr 47, poz.385).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz.U. 2009 r.,nr 108, poz. 906)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym (Dz. U. 2009 r., nr 93, poz.764)

 

Zarządzenie
119 — Nr 21/MON z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych na rok akademicki 2010/2011

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2009 r. w spr. określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służy wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej(Dz.U. 2009 r.,nr 83, poz. 692)

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2009 r.zmien. rozp. w spr. wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania WKU oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. 2009 r., nr 76, poz.643)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 58, poz. 481)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 45, poz. 365)

   

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

   

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RzeczypospolitejPolskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22 poz. 120).

   

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

   

Ustawa z dn. 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 205 z późniejszymi zmianami).

   

Ustawa z dn. 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

   

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 10.06.1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 1992 r. nr 57, poz. 278 z późniejszymi zmianami).

   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.01.2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. z 2006 r. nr 18, poz. 142).

   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 06.04.2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. z 2004 r. nr 86, poz. 802).

   

Rozporządzenie Rady Ministrów Ministra dnia 14.08.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin (Dz.U. Nr 90,poz. 998)

   

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 22.10.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. z 1992 r. nr 80, poz. 412).

   

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.03.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej (Dz.U. Nr 68, poz. 597)

   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18.09.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2001 r. nr 116, poz. 1238).

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 18.03.2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. nr 50, poz. 484).