Strona Główna Strona Główna
> Rekonwersja
 

REKONWERSJA KADR


 

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy ,mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia. Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej aktywności, w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to, że organy rekonwersji będą obdarowywały chętnych stanowiskami pracy ponieważ nie są one ani podmiotami gospodarczymi, ani pracodawcami. do góry

ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ


Dla żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących i mieszkających na terenie województwa śląskiego.

 • Dyrektor komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
 • Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie ( COAZ );
 • Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej ( OAZ ) w Krakowie;


ul.Montelupich 3
30-901 Kraków
tel.( 0-12) 455-49-83 , tel.MON 134-979

 • Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie.

ul.Rakowiecka 22
30-901 Kraków
tel.( 0-12 ) 355-18-32

Głównym koordynatorem przedsięwzięć rekonwersyjnych na terenie województwa jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, który realizuje je przez swojego Pełnomocnika ds. Rekonwersji.

ul.Francuska 30
40-028 Katowice
tel.261 124 205 lub ( 0-32 ) 461-12-05, tel.MON 261-124-205

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ


Żołnierze zawodowi zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek :

 • ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby ( art.111 p.3 );
 • upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu ( art.111 p.8 );
 • upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ 9 art.111 p.9 b );
 • nie wyznaczenie na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej ( art.111 p.10 );
 • nie wyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję ( art.112 p.3);
 • otrzymania dostatecznej oceny w okresowej opinii służbowej (art. 112 p.4 );
 • zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza (art. 112 p.5 ).

Pomocą rekonwersyjną może być objęty również żołnierz zawodowy przeniesiony do dyspozycji, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w którego dyspozycji żołnierz ten pozostaje, oraz żołnierz zawodowy w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ. ( art.120 p 3 ).

CZAS TRWANIA UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ


2 lata od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej ( art.120 p.1 )

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 • doradztwo zawodowe;
 • przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;
 • pośrednictwo pracy;
 • praktyki zawodowe.

DORADZTWO ZAWODOWE

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.
Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych.
Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w wymiarze trzech dni. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

 • resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;
 • prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;
 • możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;
 • wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu;
 • metodami poszukiwania pracy.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.
Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora WBE.
Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do Dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego;
 • formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, w tym pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia;
 • instytucję organizującą szkolenie;
 • termin szkolenia;
 • koszt szkolenia;
 • uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej;
 • przewidywane koszty przejazdów i noclegów;
 • informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzje o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach ( indywidualnych lub grupowych, z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela w formie decyzji, Dyrektor WBE.

POŚREDNICTWO PRACY

Organy wojskowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.
Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o których mowa w § 13 w/w rozporządzenia, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym, że w przypadku stanowisk związanych z obronnością kraju - wyłącznie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.
Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania. Uwzględniając posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania na konkretnym stanowisku pracy.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
Praktyka zawodowa może trwać 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.
Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

ZASADY FINANSOWANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ


§ 11. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę, o której mowa w § 9 dyrektor WBE pokrywa koszty szkolenia do wysokości nie większej niż limit określony w § 5, przez:

 • Przekazanie należności za szkolenie żołnierza na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;
 • Wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie - po przedstawieniu przez żołnierza oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

§ 5. 3. Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę;

§ 5. 4. Wysokość kosztów, o których mowa w ust.2, wynosi za:

 • korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu do zawodu - 150 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy lub były żołnierz zakończył szkolenie;
 • przejazdy - dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
 • noclegi - trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 5. 5. Pokrycia kosztów , o których mowa w ust.2 i 3, dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów

§ 5. 6. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu, niż środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących ulg.

§ 5. 7. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 dokonuje :

 • dla żołnierza zawodowego - właściwy dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową;
 • dla byłego żołnierza zawodowego - właściwy terytorialnie dyrektor WBE.

§ 5. 8. Byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej ze względu na zmiany organizacyjne, o których mowa w art.114 ust.2 ustawy zasadniczej i nie posiadają uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych korzystają z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu do wysokości dwukrotnego limitu , o którym mowa w ust.4 pkt.1.

PODSTAWA

Rozporządzenie MON z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.

PODATEK

Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek dochodowy w wymiarze :

 • 10 % - były żołnierz zawodowy posiadający uprawnienia emerytalne lub rentowe;
 • 20 % - żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy nie posiadający uprawnień emerytalno-rentowych.

Rekonwersja - wniosek 


 

 >>> Kliknij, by pobrać wniosek <<<