Strona Główna Strona Główna
> Rekonwersja
 
REKONWERSJA KADR
 

Rekonwersja kadr to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej.
Pomocą tą obejmuje się również małżonków i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.


ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄDla żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących i mieszkających na terenie województwa śląskiego oraz uprawnionych z tego terenu:

 
 • Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON,
 • Dyrektor Centralnego ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ),
 • Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Krakowie (OAZ)
  ul. Skrzatów 2
  30-901 Kraków
  tel. 261 131 187,
  http://oazkrakow.wp.mil.pl
 • Dyrektor Biura Emerytalnego w Krakowie
  ul. Rakowicka 22
  30-901 Kraków
  tel. 261 131 832,
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
  ul. Francuska 30
  40-028 Katowice
  tel. 261 124 205,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
  ul. Legionów 20
  42-213 Częstochowa
  tel. 261 101 608.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek:

 • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi);
 • byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych);

 

Z pomocy również mogą skorzystać małżonkowie oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2011 r. nr 134 poz. 784) do skorzystania z pomocy rekonwersyjnej, uprawniony jest były żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionych na podstawie art. 111 pkt. 1,12 – 15 powołanej ustawy, tj.:

 • zrzeczenia się obywatelstwa,
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej,
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

Prawo skorzystania z pomocy rekonwersyjnej przysługuje w okresie dwóch lat* od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Pomoc rekonwersyjna obejmuje :

 1. doradztwo zawodowe, przekwalifikowanie i pośrednictwo pracy oraz praktyki zawodowe;
 2. Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2017 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 r., poz. 2278), obowiązują nowe rekonwersyjne stawki pokrywania kosztów przekwalifikowania zawodowego :
  po 4 latach służby wojskowej  2400 zł
  po 9 latach służby wojskowej  4800 zł
  po 15 latach służby wojskowej 7200 zł
 3. W przypadku szkolenia powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, pomoc obejmuje zwrot równowartości 20 przejazdów kolejowych drugą klasą pociągiem pośpiesznym do ośrodka szkolenia i z powrotem, oraz równowartość 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu tj. 103,50 zł (Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonego przez uprawnionego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów (m.in. faktur za paliwo, biletów za przejazd, rachunków za noclegi). Dodatkowo do oświadczenia należy dołączyć harmonogram przekwalifikowania zawodowego wystawiony przez instytucję szkoleniową.

DORADZTWO ZAWODOWE


Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.
Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych.
Zajęcia grupowa realizowane są przez Ośrodki Aktywizacji Zawodowej lub Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w wymiarze trzech dni.
W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

 • resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej,
 • prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby,
 • możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego,
 • wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu,
 • metodami poszukiwania pracy.

 

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.
Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udziela się na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz osobom uprawnionym pomoc udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do WBE.
Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła w ciągu 7 dni do Dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wniosek powinien zawierać:

 1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego oraz - w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane - NIP oraz adres urzędu skarbowego;
 2. pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 3. nazwę ośrodka szkolenia;
 4. termin przekwalifikowania zawodowego;
 5. koszt przekwalifikowania zawodowego;
 6. przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 7. informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

 

Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

 1. dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 2. zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
 3. zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
 4. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

 1. decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku  z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
 2. dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej (świadectwo służby);
 3. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Małżonek dołącza do wniosku:

 1. skrócony odpis aktu małżeństwa;
 2. dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 3. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci lub ich opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia;
 2. dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 3. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, do wniosku, niezależnie od wyżej wymienionych dokumentów dołączają:

 1. oświadczenie o stanie cywilnym;
 2. zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności.

Żołnierzowi zawodowemu, byłemu żołnierzowi oraz innym zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela się w formie decyzji, Dyrektor WBE.
 
Małżonkom oraz dzieciom (art. 120 ust. 6) oraz byłym żołnierzom zawodowym, zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez Wojskową Komisję Lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej (art.120 ust. 1 i 2) – 300%.
      
Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości – 10%.

 • przejazdy – do 20 przejazdów w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg przy odległości powyżej 50 km w jedną stronę,
 • noclegi – 30 noclegów, których koszt nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg z tytułu podróży służbowych.

 

POŚREDNICTWO PRACY

COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.
Osoba uprawniona, ubiegająca się o zatrudnienie składa pisemny wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu do wymienionych wyżej organów – w przypadku gdy stanowisko pracy związane jest z obronnością kraju, wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW.
Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową.
Żołnierzowi zawodowemu przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych, dokonywane przez dowódcę jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy.
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększenia efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia.
Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.
Wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej składa się do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie za pośrednictwem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
Wnioski dostępne są w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej w Krakowie ul. Skrzatów 2, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych oraz Wojskowych Komendach Uzupełnień, a także poniżej:

 

Do pobrania: Link do bieżących dokumentów

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowi z dnia 18 maja 2007r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością.